Indkvartering

Skolen er velvilligt stillet til rådighed af Ikast-Brande kommune. Vi anmoder derfor alle deltagere, som bor på skolen, om at rette sig efter de gældende regler.

Lederne er ansvarlige for deres spillere ved eventuelle beskadigelser. Det skal desuden understreges, at overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse af turneringen.

KÆRE LEDER – læs her

1.  Ved ankomsten får klubben anvist indkvarteringslokale, som der er betalt et depositum på kr. 500,00 for at få stillet til rådighed. Kun en leder bedes møde. På skolen vil der døgnet rundt være vagter til stede, der vil påse at indkvarteringsreglerne overholdes og i øvrigt være behjælpelig med løsning af eventuelle problemer og tvivlsspørgsmål.

2.  De anviste indkvarteringslokaler SKAL efterlades i mindst samme stand, som de er modtaget. Eventuelle afmærkede ”forbudte” områder er ikke tilgængelige for stævnedeltagere.

3.  Al boldspil er forbudt i klasseværelserne, fællesrum og skolegård.

4.  De opstillede affaldskurve skal benyttes til papir og andet affald.

5.  Henstillinger fra skolens pedel og stævneledelsen skal respekteres. Sker dette ikke kan de pågældende bortvises fra skolens område.

6.  Tæpper må ikke betrædes med vådt eller snavset fodtøj.

7.  Rengøring i indkvarteringslokalerne påhviler klubberne, hvorimod gange og øvrige fællesrum bliver rengjort på foranledning af stævneledelsen.

8.  SPIRITUS/ØL ER FORBUDT PÅ SKOLENS OMRÅDE.

9.  Vær energibevidst: Brug ikke unødig meget vand ved badning.

10.  De indkvarterede er erstatningspligtige overfor eventuelle forvoldte skader.

11.  Inden skolen forlades skal indkvarteringslokalerne godkendes af en repræsentant for stævneledelsen inden kl. 10.00 søndag formiddag.

12.  Opbevaring af værdigenstande m.m. i indkvarterings lokalerne sker på eget ansvar.

13.  Tobaksrygning er forbudt indendørs på skolens område.

14.  Af hensyn til de øvrige deltagere skal deltagere, der vender sent tilbage til skolen optræde roligt og hensynsfuldt. Efter kl. 02.00 skal der være ro på skolen.

15.  Af hensyn til indkvarteringsstedets naboer henstilles til, at vinduer og døre holdes lukket efter midnat, så der ikke er unødig støj fra deltagere til gene for indkvarteringsstedets naboer.

16.  Alle må i fællesskab være behjælpelige med, at ovenstående regler bliver overholdt, idet forudsætningen for at benytte skolerne til indkvartering er, at lokalerne og skolens inventar ikke lider overlast.